Fortsätt till huvudinnehållet
En skogsarbetare med röjsåg arbetar i en tät skog.

Skogsröjning

Viktig värdehöjning av er skog.

Röjning har stor betydelse för utvecklingen av er skog. Genom att röja klokt skapar vi goda förutsättningar för höga naturvärden i den framtida skogen, vilket i slutändan också påverkar lönsamheten.

Röjning är en av de viktigaste åtgärderna som görs i skogen. Om man röjer i rätt tid och på rätt sätt, vinner skogen mycket i kvalitet och till­växt. Dess­utom får träden ett bättre utvecklat rot­system och bättre möjlig­heter att stå emot en storm. Att röja sin skog är därför lönsamt, både på kort och lång sikt.

Terra Skog utför ungskogsröjning och förröjning. När ni anlitar oss får ni erfarna röjare som ser vad som behöver göras. Vi vet vilka träd som ska röjas för att ge er skog bästa möjliga resultat.

En skogsarbetare med röjsåg arbetar i en tät skog.

Ungskogsröjning för den framtida skogen

Många ungskogar måste röjas för att minska konkurrensen mellan träden. Vi röjer fram kvalitet och de träd som lämnas kvar får bättre till­växt, blir grövre och får ett högre eko­nomiskt värde. Vi tar bort det som behövs, för att ge plats åt det som är priori­terat att växa i skogen. Samtidigt göder vi marken med det vi röjer ner.

Planering är grunden för ett bra röjnings­arbete. Ju längre ni väntar med röjning, desto dyrare blir den. Beroende på träd­slag, inrikt­ning och beståndets utgångs­läge kan röjningen utföras på olika sätt.

Förröjning

Förröjning är samma sak som under­växt­röjning. Vi röjer bort sly och småträd inför avverk­ningen. Syftet med för­röjning är att ta bort hindrande under­växt och på så sätt göra avverk­nings­arbetet enklare och mindre kostsamt. För­röjningen förenklar också föryngrings­arbetet och ger en bättre grotskörd.